Apr 2024
PUSŠPSN
15

W17 EHF Euro 2015

Osem krížikov Jozefa Slovika


19.04.2011


Kapacita hádzanárskej teórie na Slovensku si pripomenula okrúhle životné jubileum.


V týchto dňoch sa dožil doc. PhDr. Jozef Slovík (narodený 15. 2. 1931 v Prešove), CSc. významného životného jubilea. Docent Slovík je zakladateľom teórie a didaktiky hádzanej na Slovensku.
     
Najdôležitejšie pôsobiská jeho hráčskej kariéry boli Prešov a Bratislava. V trénerskej kariére bol vyslaný ako športový expert do Kuvajtu, čo v tej dobe bolo veľmi významné ocenenie. Trénerská obec na Slovensku ho najviac vníma ako dlhoročného predsedu Trénersko-metodickej komisie na Slovenskom zväze hádzanej, kde bol známy svojou náročnosťou na frekventantov trénerských školení všetkých kvalifikačných stupňov. Učebné texty pre školenia trénerov sú dodnes hlavné východiská k tvorbe študijných materiálov pre hádzanárov.
     
Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1954 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave so zameraním na telesnú výchovu. Od ukončenia štúdia pracoval ako vedúci strediska Slovenského výboru pre telesnú výchovu a šport. V ďalších rokoch pôsobil vo funkcii odborného asistenta na Vysokej škole pedagogickej a na Katedre telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1960 do 1996 pôsobil na FTVŠ na Katedre hier na úseku hádzanej. V roku 1965 ukončil externú vedeckú ašpirantúru a po obhájení kandidátskej dizertačnej práce „Rozvíjanie vytrvalosti v hodinách špecializovanej telesnej výchovy vysokoškolákov“ mu bola udelená hodnosť kandidáta pedagogických vied a titul CSc. V roku 1980 habilitoval. Habilitačná práca „Štruktúra športového výkonu mládeže v hádzanej“ bola zjavne nadčasová, napísaná terminologicky čistým vedeckým jazykom s bohatým výstupom do praxe pre hodnotenie pohybovej výkonnosti a herného výkonu mládeže.
    
V rokoch 1980 až 1989 vykonával funkciu prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK).  Je nezabudnuteľný v tom, že ako bol náročný na seba, tak tú istú pracovitosť vyžadoval aj od študentov.
    
Jeho pedagogická a vedeckovýskumná činnosť smerovala do oblasti teórie a didaktiky športových hier, teórie a didaktiky hádzanej a do športovej prípravy v hádzanej. Bol hlavným autorom učebného textu zo športových hier pre učiteľský smer štúdia na FTVŠ UK. Z tejto základnej študijnej literatúry sa vychádzalo mnoho ďalších rokov pri rozvíjaní teoreticko-metodologických základov v športových hrách.
     
Docent Slovík má bohatú publikačnú činnosť. Spolu s Ladislavom Šestákom, zrejme najúspešnejším trénerom Slovenska všetkých čias, napísali knihu: „Hádzaná – názorná metodika“. Publikácia bola zameraná na technicko-taktickú prípravu a stala sa pomocníkom pri skvalitňovaní športového tréningu. Veľký medzinárodný dosah mala jeho publikácia „Športový tréning hádzanej“, ktorá bola preložená do mnohých jazykov. Kolektívu  autorov z viacerých krajín sa podarilo odovzdať do rúk trénerom v Európe skvelú pomôcku pre ich každodennú činnosť. Publikácia „Hádzaná – športový tréning“ je nielen teoretickou, ale hlavne didaktickou pomôckou pre širokú hádzanársku verejnosť.
    
Zo študijnej literatúry na Univerzite Komenského je potrebné spomenúť jeho vysokoškolské skriptá zo športových hier a špecializácie hádzaná, ale aj „Terminologický a výkladový slovník – Telesná výchova a šport“, ktorý terminologicky a pojmovo spojil vedné odbory o športe so stavom vied o výchove vo svete.
    
V mene Trénersko-metodickej komisie Slovenského zväzu hádzanej Vám ďakujeme za všetko, čo ste urobili pre rozvoj hádzanej na Slovensku.

Ján HianikFotogaléria
SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL