Apr 2024
PUSŠPSN
12

W17 EHF Euro 2015

Fair play ceny Európskeho hnutia fair play


03.03.2015


Slovenský zväz hádzanej, a EFPM v koordinácii s VV KFP SOV sa zapája a predkladá výzvu so žiadosťou o predloženie návrhov.


Európske hnutie fair play (EFPM) je strešnou organizáciou združujúcou 40 členských Fair Play organizácií, ktoré sú uznané svojími národnými olympijskými výbormi a pracujú pod ich krídlami. Úlohou EFPM je podnietiť spoločnosť, aby si uvedomovala hodnotu, ktorú má šport pri formovaní rozvoja osobnosti, presadzovať význam Fair Play všporte, ale i v každodennom živote, význam pozitívnych a čestných postojov nielen pri úspechu v športe, ale aj pre harmóniu, toleranciu a spravodlivosť v spoločnosti.

EFPM od roku 1999 každoročne udeľuje:
- Európsku fair play plaketu pod patronátom Európskych olympijských výborov
- Európsky fair play diplom pod patronátom Európskych olympijských výborov


Cenu môže získať organizácia, športová federácia, výchovno-vzdelávacia organizácia, ktorá sa pričinila o šírenia princípov a ideálov fair play. Ocenenie môže získať aj jednotlivec, za šírenie myšlienok fair play a tolerancie medzi mládežou a za výchovu mladých ľudí v tomto duchu ako aj tí, ktorí v športe, ale aj v bežnom živote sa riadia základnými pravidlami čestnosti, slušnosti a sú príkladom pre mládež. 


Od roku 2015 EFPM udeľuje aj ďalšie ocenenia a to:


Fair play plameň – výlučne pre mladú generáciu do 18 rokov 
Ocenenie môže získať jednotlivec, trieda, tím, družstvo, za:
>  príkladný čin počas športového podujatia
>  pomoc kamarátovi, spolužiakovi v núdzi alebo pri učení, za rozvíjanie tímovej spolupráce a pod.
>  pomoc pri organizácii kultúrnych alebo športových podujatí spolu a pre deti z detských domovov, hendikepovaných a sociálne odkázaných deti
>  pomoc starým, opusteným, postihnutým ľuďom
> správny čin, projekt pre životné prostredie
> organizovanie alebo zapojenie sa do verejno-prospešných podujatí 

Fair play duch
Ocenenie môže získať jednotlivec, tím, klub, športová organizácia, inštitúcia, fanúšikovia za:
> šírenie a presadzovanie myšlienok fair play
> organizovanie, podporu projektov, kampaní, športových podujatí s cieľom propagovať základné etické pravidlá v športe akaždodennom živote a vštiepiť dorastajúcej generácii všeľudské hodnoty a viesť mladých ľudí úcte k životu, človeku, svetu a k sebe samému.


Fair play hlas - ocenenie sa udeľuje pod patronátom AIPS Europe
Ocenenie môžu získať zástupcovia printových a elektronických masmédii, novinári, moderátori, komentátori ako i oddelenia printovýchaelektronických masmédii, noviny, časopisy, televízne relácie a pod. za:
> podporu idey a činy fair play, ako aj ich nositeľov v športovom hnutí 
> propagáciu základných etických pravidiel športu
> organizovanie, podporu projektov, aktivít, športových podujatí s cieľom propagovať a šíriť myšlienky nenásilia, tolerancie, vzájomnej úcty


Jednotlivé návrhy treba posielať prostredníctvom SOV na mailovú adresu: ipsilopoulos@windtools.gr a následne na poštovú adresu: Ioannis Psilopoulos, EFPM General Secretary, 31, Kodringtonos Str., GR-10343 Athens, Greece.


Návrhy musia byť doručené na EFPM na uvedenú adresu: do 31. marca 2015. Počet návrhov zaslaných za Slovenskú republiku na EFPM nie je obmedzený. Za výber a selekciu jednotlivých návrhov a ich zaslanie na EFPM je zodpovedný VV KFP SOV. O počte a výbere jednotlivých návrhov rozhodne VV KFP SOV na svojom zasadnutí v termíne 18. – 20.3.2015.
Vaše návrhy môžete posielať spolu s potrebnou dokumentáciou na Slovenský olympijský výbor do 16.marca 2015 na adresu: miller@olympic.sk info@slovakhandball.sk.
Predkladané návrhy musia obsahovať krátke odôvodnené nominácie ako i dokumentáciu (osobné a kontaktné údaje navrhovaného, fotografie, novinové výstriňky a pod.). 

SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL