Máj 2022
PUSŠPSN
18

W17 EHF Euro 2015

Rozpis 37. ročníka


10.01.2011


Rozpis 37. ročníka celoslovenskej súťaže mladšieho žiactva, žiakov a žiačok základných škôl (ZŠ), centier voľného času (CVČ) a školských stredísk záujmovej činnosti (ŠSZČ) pre ročník 2010/2011


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Všeobecné ustanovenia

1. Riadenie súťaže: Slovenský zväz hádzanej a jeho komisia mládeže.


2. Usporiadateľ: Poverená ZŠ v poradí určenom v bode 4.


3. Termíny stretnutí: Základné kolá:

Pri počte účastníkov v skupine: 3

jeseň – I. kolo: 11 . – 15.10.2010

II. kolo: 25. – 29.10.2010

III. kolo: 08. – 12.11.2010

jar - V. kolo: 07. – 11.3.2011

VI. kolo: 21. – 25.3.2011

VII. kolo: 11. – 15.4.2011

Pri počte účastníkov v skupine: 4

jeseň – I. kolo: 11 . – 15.10.2010

II. kolo: 25. – 29.10.2010

III. kolo: 08. – 12.11.2010

IV. kolo: 22. – 26.11.2010


jar - V. kolo: 07. – 11.3.2011

VI. kolo: 21. – 25.3.2011

VII. kolo: 11. – 15.4.2011

VIII. kolo: 25. – 29.4.2011


Pri počte účastníkov v skupine: 5

jeseň – I. kolo: 11 . – 15.10.2010

II. kolo: 25. – 29.10.2010

III. kolo: 08. – 12.11.2010

IV. kolo: 22. – 26.11.2010

V. kolo: 06. – 10.12.2010


jar - VI. kolo: 28.02. – 04.03.2011

VII. kolo: 07. – 11.3.2011

VIII. kolo: 21. – 25.3.2011

IX. kolo: 11. – 15.4.2011

X. kolo: 25. – 29.4.2011


Semifinále: 11.05.2011

Finále: 26.05.2011KM SZH v prípade stretu termínov so súťažami SAŠŠ (M-SR) v priebehu jarnej časti môže zmeniť termíny semifinále a finále.


4. Miesta stretnutí a usporiadatelia:

Ihriská a športové haly zúčastnených družstiev s regulárnymi rozmermi v zmysle pravidiel hádzanej (aj s rozmermi 18x36 m), uvedené v prihláškach. Usporiadateľom stretnutia jednotlivých kôl v základnej časti je ZŠ, CVČ alebo ŠSZČ v poradí uvedenom v rozdelení do skupín (pridelené číslo).


Pri počte účastníkov v skupine: 3

I.turnaj - číslo 1 IV.turnaj - číslo 3

II.turnaj - číslo 2 V.turnaj - číslo 2

III.turnaj - číslo 3 VI.turnaj - číslo 1


Pri počte účastníkov v skupine: 4 5 4 5 I.turnaj - číslo 1 1 V.turnaj - číslo 4 5

II.turnaj - číslo 2 2 VI.turnaj - číslo 3 4

III.turnaj - číslo 3 3 VII.turnaj - číslo 2 3

IV.turnaj - číslo 4 4 VIII.turnaj - číslo 1 2

V. turnaj - číslo 5 IX. turnaj - číslo 1

Miesta konania semifinále a finále budú určené na základe prihlášok, zaslaných záujemcami o usporiadanie. Prihlášky s uvedením predbežných nákladov zašle záujemca najneskoršie do 15.apríla 2011 na adresu SZH, Junácka 6, 832 80 Bratislava (sabovik@slovakhandball.sk).


Usporiadateľ je povinný postupovať pri zabezpečovaní kola a jeho stretnutí podľa SP SZH, platného od 01.07.2001 .


5. Účastníci: Písomne prihlásené družstvá, ktoré sú zaradené do skupín.


6. Žrebovanie: Bolo vykonané na zasadnutí KM SZH dňa 09. septembra 2011.


7. Náklady: Družstvá štartujú na vlastné náklady. Úhradu nákladov rozhodcov vykonáva usporiadateľ - klub, ZŠ, CVČ, ŠSZČ (cestovné, diéty podľa platných všeobecných zákonov a smerníc). Náklady na rozhodcov počas semifinálových a finálových kôl hradí SZH formou refakturácie.

Pre celoslovenskú súťaž MLŽ ZŠ riadenú SZH platí v základných kolách nasledovná úhrada rozhodcom: 2 € za stretnutie.

V semifinále 4 € a vo finále 5 € za stretnutie.

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA8. Predpis: Hrá sa podľa pravidiel hádzanej, platných od 1.7.2010, Súťažného a disciplinárneho poriadku platného od 1.7.2001 a ustanovení tohto Rozpisu súťaže.

V tejto súťaži sa nariaďuje používať k  hre loptu pre hádzanú veľkosť č.1.


9. Osobná obrana: V základný skupinách Komisia mládeže odporúča hrať osobnú obranu v kategórii chlapcov aj dievčat. V semifinálových turnajoch a v záverečnom finálovom turnaji bude osobná obrana povinná. Doba trvania osobnej obrany je stanovená na 3 minúty na začiatku oboch polčasov.

10. Štartujú: Žiaci a žiačky ZŠ, narodení 1.7.1998 a mladší. Na 1 stretnutie nastupuje 14 hráčov vrátane brankárov.


11. Podmienky účasti: Pred prvým turnajom sa predkladajú súpisky potvrdené riaditeľom ZŠ, CVČ alebo ŠSZČ (je to potvrdenie, že hráč žiakom školy alebo navštevuje CVČ, ŠSZČ), ktoré organizátor spolu so zápismi pošle organizačnému pracovníkovi (čl.16).

Hráči musia mať platnú lekársku prehliadku nie staršiu ako 1 rok. Za

lekársku prehliadku v plnej miere zodpovedá oddiel -klub a škola.

Tréneri musia mať so sebou preukazy k overeniu totožnosti hráčov, hrajúcich na zápase (preukazy poistencov a pod.).


12. Súpisky družstiev: Súpisky pre ročník 2010/2011 predložia školy, ktoré majú v súťaži „A“ a “B“ družstvo (meno, priezvisko, dátum nar., potvrdenie školy, TJ-klubu) príslušnému organizačnému pracovníkovi (bod 16).

Tieto platia do konca základných kôl.

Družstvá školy s 2 družstvami zašlú pred začiatkom 1.kola kompletné zoznamy hráčov - čok „A“ a „B“ družstiev. Tí hráči, ktorí budú štartovať za „A“ družstvo nemôžu nastúpiť za „B“ družstvo počas celej základnej časti. Táto skutočnosť platí aj opačne. T.j. hráč, ktorý nastúpi za „B“ družstvo nemôže už štartovať za „A“ družstvo.

V semifinále a finále hráči z „A“ a „B“ družstva nastupujú za jedno spoločné družstvo príslušnej školy (klubu) a predkladajú novú súpisku.

Ak postupujú do semifinále 2 školy z jedného klubu - oddielu, v takom prípade musia žiaci štartovať podľa súpisiek platných pre základnú časť - turnaje.

Nepravdivé údaje, zneužitie súpisky sa trestá hracími dôsledkami.


13. Hracie termíny: Hracie dni sú KM SZH predpísané dni ( pondelok - piatok).

Upozorňujeme družstvá, že nie je možné svojvoľne si meniť termíny.

Zmeny sa môžu iba v závažných prípadoch uskutočniť jedine so súhlasom KM, po predložení súhlasov zainteresovaných škôl.


14. Hlásenie stretnutí: Usporiadateľ kola je povinný hlásiť stretnutia podľa SP na každé

kolo súperovi, organizačnému pracovníkovi, a príslušnému krajskému zväzu hádzanej, ktorý riadi majstrovské súťaže žiactva, najneskôr 10 dní pred konaním kola na zabezpečenie kvalifikovaného rozhodcu.


15. Rozhodcovia: Delegáciu rozhodcov na stretnutia kola vykoná KR príslušného krajského zväzu hádzanej na základe požiadania a oznámenia usporiadateľa.

V prípade, že klub-oddiel má rozhodcu, zaradeného na listine rozhodcov SZH - „Mladí rozhodcovia“ pre príslušný ročník - nemusí žiadať o delegáciu, tento môže automaticky rozhodovať.

V prípade, že sa delegovaný rozhodca nedostaví

 1. usporiadajúci oddiel je povinný predložiť kópiu podacieho lístka o zaslaní hlásenky na príslušný KZH

 2. v prípade, že rozhoduje rozhodca - laik (nie je uvedený na listine rozhodcov SZH, KZH) - musí byť na druhej strane zápisu o stretnutí uvedená dohoda o tom, kto stretnutie bude rozhodovať (čitateľne) podpísaná trénermi

 3. rozhodca-laik musí skontrolovať vyplnenie zápisu a výsledok zápasu potvrdiť podpisom

Na semifinále a finále rozhodcov deleguje KR SZH.


16. Zdravotné zabezpečenie: Za zdravotné zabezpečenie jednotlivých turnajov zodpovedá organizátor turnaja. Minimálne musí mať k dispozícii počas stretnutí lekárničku so základným vybavením pri stolíku časomerača.


17. Zápis o stretnutí: Na stretnutia sú družstvá povinné používať predtlačené zápisy SZH.

Usporiadateľ je povinný zaslať zápisy odohraného kola do 24 hodín od ukončenia turnaja na adresu organizačných pracovníkov a zároveň  výsledky nahlásiť elektronickou poštou.

dievčatá : Dáša Morávková, J.Kráľa 736, 905 01 Senica

mobil : 0905/755 047

e-mail : dasa. moravkova@centrum.sk


chlapci : Mgr. Vladimír Šebeň, ul. SNP 1453/65,

017 07 Považská Bystrica

mobil : 0915 182 907

7zs@stonline.sk


18. Hrací čas: pri účasti 3 a 4 družstiev: 2 x 15 min + 5 min prestávka, medzi zápasmi v kole je maximálne 15 min prestávka , Ak hrá družstvo 2 zápasy za sebou, prestávka je minimálne 15 minút (prípadne podľa dohody trénerov družstiev).


19. Meranie času: Meranie času zabezpečuje časomerač stopkami, rozhodujúci je čas rozhodcu. Každé družstvo má právo v každom polčase stretnutia vyžiadať si jeden oddychový čas („T“) s použitím zelenej karty. Zapisovateľ musí mať počas stretnutia k dispozícii píšťalku, žltú, červenú a zelenú kartu pre pomocnú signalizáciu od stolíka.


20. Hlásenie výsledkov: V tejto súťaži sa nevykonáva.


21. Systém súťaže: Hrá sa v určených skupinách turnajovým spôsobom, každý s každým v skupine. Pri 3 - 4 účastníkoch 3 - 4, turnaje na jeseň a 3 - 4 turnaje na jar, pri 5 - po 5 turnajov


 1. Hodnotenie súťaže:

Víťazstvo sa hodnotí ziskom 2 bodov pre víťaza, porazené družstvo nezískava žiadny bod. Pri nerozhodnom výsledku získajú obe družstvá po 1 bode. Pre konečné poradie v tabuľke v skupine základného kola, semifinále a finále súťaže rozhoduje väčší počet získaných bodov zo všetkých stretnutí v skupine (základnej, semifinále, finále). Pri rovnakom počte bodov dvoch družstiev sa poradie určí podľa výsledkov ich vzájomných stretnutí. Ak sa družstvá stretli viackrát medzi sebou, je potrebné vziať do úvahy výsledky všetkých týchto stretnutí. Ak majú rovnaký počet bodov, potom o poradí rozhodnú tieto kritériá (usporiadané v poradí dôležitosti):

 1. väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí

 2. väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných stretnutí

 3. väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí  (v skupinách, semifinále, finále)

 4. väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí

 5. väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí

 6. nové vzájomné stretnutie 2 x 5 minút.

 7. 7 metrové hody systémom 1 a 1

Pri rovnakom počte viac ako 2 družstiev sa poradie určí vytvorením doplnkovej tabuľky,

zostavenej z výsledkov vzájomných stretnutí týchto družstiev pri dodržaní kritérií a-e.


23. Poradie stretnutí: Pri počte 3-4 družstiev : 1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 3-1

Poriadateľ kola má vždy číslo 1. – ostatné čísla sa posúvajú (viď. rozdelenie do skupín).

24. Výstroj družstva: Každé družstvo musí mať  so sebou 2 sady dresov odlišnej farby a 2 lopty pre minihádzanú – obvod lopty 46-48 cm. Odporúčame používať chrániče kolien a lakťov.


25. Postup:

ŽIAČKY:

Postup do semifinále :

I. skupina F1 + A2 + G1 + G2

II. skupina A1 + B1 + B2 + F2

III. skupina C1 + D1 + E1 + E2


Postup do finále: družstvá umiestnené na prvom mieste v semifinálovej skupine.

ŽIACI:

Postup do semifinále :

I. skupina A1 + A2 + B1

II. skupina C1 + C2 + D1 + E1 + F1


Postup do finále: družstvo umiestnené na prvom mieste v I. semifinálovej skupine a družstvá umiestnené na prvom a druhom mieste v II. semifinálovej skupine.


26. Námietky: Do 24 hod po stretnutí písomne (doporučene) zaslať na KM SZH s vkladom 10 €. Kópia musí byť doručená súperovi.


27. Informácie: Mgr. Dagmar Morávková – dievčatá, Mgr. Vladimír Šebeň – chlapci (bod 16)


 1. Sadzobník admin. pokút pre kluby:

nezaslanie hlásenky 10 €

nedôsledne vyplnené zápisy - usporiadateľ 1 €/zápis

nezaslanie zápisov z turnaja do termínu 17 €

neregulárne ihrisko 17 €

nedodržanie hracieho termínu – usporiadateľ 7 €

zapríčinenie kontumačného výsledku - za kolo 17 €

nezorganizovanie turnaja 33 €

odstúpenie zo súťaže pred jej začiatkom 33 €

odstúpenie zo súťaže počas súťaže (základné

kolo, semifinále, finále) 66 €

vylúčenie zo súťaže 66 €


Pokuty sú udeľované klubu - oddielu a odpisujú sa z vkladov.

29. Záver: Súčasťou tohto rozpisu je rozdelenie do skupín, adresár organizačných pracovníkov a KZHá. O postihu finančnou pokutou bude klub informovaný prostredníctvom Správ SZH.


ROZDELENIE DRUŽSTIEV DO SKUPÍN
Rozdelenie družstiev do skupín


ŽIAČKY: skupina „DA“ 1. Nesvady ŠŠS CVČ Nesvady

2. Zlatná na Ostrove ZŠ s vjm, M.Kóczána

3. Šaľa ZŠ J. Hollého

4. Šaľa ZŚ Ľ. Štúra

skupina „DB“ 1. Nitra ZŠ Škultétyho 1

2. Partizánske ZŠ Veľká Okružná

3. Partizánske ZŠ Nádražná

4. Partizánske ZŠ R.Jašíka

skupina DC“ 1. ŠKP Bratislava ŠG Ostredkova „A“

2. ŠKP Bratislava ŠG Ostredkova „B“

3. Modra ZŠ Ľ.Štúra

skupina „DD“ 1. HK Junior Močenok ZŠ Ľ. Štúra

2. Šurany ZŠ SNP „A“ 3. Šurany ZŠ SNP „B“

skupina „DE“ 1. TJ Sokol Cífer ZŠ Cífer 2. HK Bradlan Brezová p.B ZŠ v Brezovej pod Bradlom

3. Senica ZŠ Sadová „A“

4. Senica ZŠ Sadová „B“


skupina „DF“ 1. Trenčín ZŠ Novomeského

2. Trenčín ZŠ Na dolinách

3. Bytča ZŠ ul. E.Lániho „A“

4. Bytča ZŠ Predmier – Bajzova „B“


skupina „DG“ 1. Michalovce „A“ ZŠ Okružná

2. Michalovce „B“ ZŠ Okružná

3. Michalovce ZŠ Krymská

4. Sečovce CVČ Sečovce

5. Košice ZŠ Drábova


ROZDELENIE DRUŽSTIEV DO SKUPÍN
Ž I A C I : skupina „CHA“ 1. Prešov ZŠ Mukačevská

2. Michalovce ZŠ Krymská 3. Prešov ZŠ Čs.armády

4. Michalovce ZŠ P. Horova

skupina „CHB“ 1. Košice OŠG SNP

2. Medzev ZŠ Grundschule

3. Košice ZŠ Považská

skupina „CHC“ 1. Považská Bystrica ZŠ Slovanská „A“

2. Topoľčany ZŠ Škultétyho

3. Považská Bystrica ZŠ Slovanská „B“

4. Dubnica n/Váhom ZŠ v Dubnici

skupina „CHD“ 1. Nové Zámky ZŠ Nábrežná „A“

2. Bojnice ZŠ s MŠ

3. Nové Zámky ZŠ Nábrežná „B“

skupina „CHE“ 1. Modra ZŠ Ľ.Štúra „A“ 2. Kolárovo ZŠ Kolárovo

3. Modra ZŠ Ľ.Štúra „B“

skupina „CHF“ 1. Bratislava ZŠ Kalinčiakova „A“ 2. Cífer ZŠ SNP

3. Bratislava ZŠ Kalinčiakova „B“


Adresár organizačných pracovníkov

ŽIAČKY:


1. Bratislava Adriana Lešková

ŠG Ostredkova Záporožská 8, 851 01 Bratislava

A“ , „B“ TZ : 02/68203830, MB : 0902 937 748

e-mail : leskova@skpba.sk


2. Brezová p. Bradlom Eliška Reptová

ZŠ v Brezovej p. Bradlom Hurbanova 22/11, 906 13 Brezová p. Bradlom

TZ: 034/624 2144, TB : 034/624 3377, MB: 0907 867 690

e-mail : eliselis@centrum.sk


2. Bytča – Predmier Mgr. František Garabík

ZŠ ul. Bajzova Hviezdoslavova 1279, 014 01 Bytča

ZŠ ul. E. Lániho MB: 0907 171 037

e-mail : garabik@pobox.sk


4. Cífer Ivan Kovačocy

ZŠ Cífer ZŠ, SNP 5, 919 43 Cífer

TZ : 033/559 9125, fax : 033/5599129

e-mail : zscifer@post.sk


5. Košice Miroslav Fotul

ZŠ Drábová Vojenská 3, 040 01 Košice

MB : 0905 302 470

e-mail : handballke@zoznam.sk


6. Michalovce Ingrid Kudročová

ZŠ Krymská Okružná 21, 071 01 Michalovce

MB: 0907 675 851

e-mail : Lynda73@gmx.net


7. Michalovce Mgr. Henrich Marcinčák

ZŠ Okružná Okružná 12, 071 01 Michalovce

A“, „B“ MB : 0908 027 055

e-mail : henrich.marcinca
SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL