Okt 2019
PUSŠPSN
16

W17 EHF Euro 2015

Trénerská licencia "C"


TRÉNERSKOU  ŠKOLOU  FTVŠ UK V BRATISLAVE A SZH

USPORIADA

ŠKOLENIA  TRÉNEROV  HÁDZANEJ  „C“ LICENCIE

 

Profil trénera hádzanej „C“ licencie

 

     Získal úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EU. Absolvent 2. stupňa je špecializovaný odborník v hádzanej, ktorý má dostatočné množstvo poznatkov, praktických skúseností a zručností, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu hádzanej na úrovni výkonnostného športu a športu pre všetkých so záujemcami všetkých vekových kategórií.

 

Podmienky prijatia

Pre splnenie podmienok ku štúdiu určuje SZH nasledujúce podmienky:

  • úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
  • vlastníctvo platného preukazu trénera hádzanej „D“ licencie
  • hráč najvyššej seniorskej súťaže domácej krajiny (minimálne dve sezóny) môže byť prijatý bez absolvovania kurzu trénera hádzanej „D“

 

Dĺžka trvania školenia

100 hodín (jedna hodina = 45 minút)

 

Skúška

ü  vypracovanie seminárnej práce,

ü  záverečná skúška z teórie a didaktiky športu,

ü  záverečná skúška zo športovej špecializácie,

ü  praktická skúška z vedenia športového tréningu.

 

Miesto školenia

Trénerská škola je ochotná usporiadať kurz v rôznych regiónoch Slovenska. Žiadateľ môže byť krajský zväz hádzanej alebo hádzanársky oddiel.

 

Predpokladané termíny:

 

1. časť školenia          Máj 2011

2. časť školenia          Máj 2011

Termíny budú upresnené po podaní prihlášky na dole uvedených kontaktoch.

 

Vyučovanie bude prebiehať: vo štvrtok                 od 14,00  do 18,00 hod.

                                                 v piatok a sobotu     od  09,00 do 18,00 hod.

                                                  v nedeľu                  od  09,00 do 14,00 hod

Účasť na školení

Prihlásení frekventanti sa musia zúčastniť štúdia v plnom rozsahu. Ospravedlnená absencia je povolená v rozsahu 25 % na celé školenie t. j. 25 vyučovacích hodín. V prípade vyššej absencie je poslucháč automaticky vyradený zo štúdia bez nároku na vrátenie školného. Tréneri absolvujú teoretickú aj praktickú časť štúdia. Na praktickej časti sa vyžaduje cvičenie v plnom rozsahu, ak má niekto dlhodobý zdravotný problém, je potrebné potvrdenie od lekára.

 

 

Učebný plán pre školenie trénerov 2. stupňa

V š e o b e c n á   č a s ť                                                           

                                                                                                počet hodín    teória     prax

 

 Anatómia                                                                                         4                4             -

Fyziológia človeka                                                                             2                2             -

Fyziológia športu                                                                               2                2             -

Regenerácia v športe                                                                         3                3             -

Prvá pomoc, hygiena, úrazová zábrana                                               3                3             -

Pedagogika II.                                                                                  4                4             -

Všeobecná psychológia                                                                     2                2             -

Psychológia športu                                                                            2                2             -

Teória a didaktika športu II.                                                               7                7             -

Diagnostika športového tréningu II.                                                     4                4             -

Počet hodín všeobecnej časti spolu                                              33              33             -

 

Š p e c i a l i z á c i a - hádzaná                                            počet hodín    teória     prax 

 

História hádzanej                                                                             1                1             -

Pravidlá hádzanej II.                                                                         2                2             - 

Systematika herných činností, rozbor hry II.                                       1                1             -

Hráčske funkcie II.                                                                          2                2             -

Didaktické formy, metódy, fázy                                                         2                2             -

Herné činnosti jednotlivca II.                                                            10               4             6

Herné kombinácie II.                                                                       4                1             3

Herné systémy II.                                                                            4                1             3

Protiútok II.                                                                                    3                1             2

Hra brankára II.                                                                              2                -              2

Pohybové a prípravné hry II.                                                             2                -              2

Zložky športovej prípravy II                                                              6                2             4

Športová príprava mládeže, výber talentov                                         4                4             -

Plánovanie športového tréningu                                                        2                2             -

Tréningové zaťaženie v hádzanej                                                      2                2             -

Hodnotenie pohybovej a hernej výkonnosti                                        2                2             -

Príprava družstva na zápas a vedenie družstva v zápase                    4                4             -

Hospitácia na tréningoch mládeže  II.                                             14                -            14

Počet hodín špecializácie spolu                                                 67              31           36

Počet hodín školenia trénerov 2. stupňa spolu                         100              64           36

                                                                                

     Náklady na štúdium – školné, cestovné, ubytovanie, atď. – si v plnej výške hradia frekventanti sami. Školné na celé štúdium je 200,- EUR . Školenie sa otvára až po zaplatení školného najmenej 15-tich účastníkov.

     Záväzné potvrdenie nástupu na štúdium je potrebné zaslať do 11.1.2011 na adresu: Slovenský zväz hádzanej, Junácka 6, 832 80 Bratislava, pani Alene Katušákovej alebo na mailovú adresu: katusakova@slovakhandball.sk.

                                                                                            

 

Ján Hianik

pedagogický vedúci školenia

kontakt: mail – hianik@fsport.uniba.sk

              tel.:     +421 905 296 085


SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL